Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

GRUDZIEŃ 2010

03.12.2010 r. - po ostatniej piątkowej lekcji każdy z uczniów myślał, że dzień pracy już się zakończył, ale nie dla małej ośmioosobowej grupy młodzieży z Trzebiatowa, młodzieży ze Świnoujścia, kilkuosobowej młodzieży z Choszczna, młodzieży z Dębna oraz oczywiście Szczecina, która chcąc poświęcić się Bogu wyruszyła do Domu Macierzystego sióstr Uczennic Krzyża na nocne czuwanie. Wyjeżdżając ze swoich miejscowości nie spodziewali się, że będzie to dla nich najtrudniejsze dwanaście godzin życia. Gdy weszli do domu generalnego sióstr Uczennic Krzyża wiedzieli, że nie będzie już dla nich drogi powrotnej przez najbliższe osiem godzin. Siostry przyjęły ich bardzo gościnnie, dając im ciepłą kawę i przygotowując psychicznie na nadchodzące wydarzenie. Tematem rozpoczynającym czuwanie „Wiara czy niewiara” był wykład założycielki zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża, Chrystiany Mickiewicz, która przedstawiła w bardzo interesujący sposób życie Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Następnie ks. Krzysztof Pokorski oznajmił czym dokładnie jest błogosławieństwo. Siostra Wiktoria podzieliła młodzież na pięć grup. Każda grupa w czasie trzydziestu minut miała za zadanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania m.in. „Czym jest dla mnie wiara?” Po dłuższej przerwie nastąpił czas odkupienia win wspólną modlitwą w cichości serca oraz szansa przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Był to najtrudniejszy czas w całym czuwaniu ponieważ wszystkim doskwierała senność i zmęczenie. Momentem kulminacyjnym była uroczysta roratnia Eucharystia, którą odprawiali wyżej wymieniony ks. Krzysztof Pokorski (Szczecin) oraz ks. Paweł Wiśniewski (Choszczno). Ks. Paweł w homilii odniósł się do czytań i przedstawił ścieżki naszego życia poplątane przez ciemność i grzech. Na szczęście możemy je wyprostować. Zmęczeni i szczęśliwi po całonocnym czuwaniu młodzi rozproszyli się do swoich miejscowości, oczekując następnego czuwania, które odbędzie się 4.02.2011 w tym samym miejscu. Mamy nadzieję, że niezabranie tam młodzieży z innych miejscowości naszej archidiecezji.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)



03.12.2010 r. - w kaplicy sióstr Uczennic Krzyża przy parafii Narodzenia NMP spotkali się wolontariusze Dni Młodych z Choszczna. Modlitwę poprowadził ks. Adam Krzykała wraz z siostrami Uczennicami Krzyża. O godzinie 19.00 rozpoczęto modlitwą do Maryi, która w Adwencie szczególnie jest wyróżniana. Następnie każdy uczestnik wysłuchał akatystu, poczym znalazł dla siebie jedno wezwanie, które potem głośno wypowiadał. W ten sposób powstała litania do Maryi. Potem każdy mógł zapalić swoją świeczkę od ikony, która najbardziej była mu bliska. Modlitwa adwentowa ku czci Maryi zakończyła się przed 21.00 wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)

08.12.2010 r. - Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie obchodziło 17. rocznicę powstania, a zarazem 62. rocznicę poświęcenia świątyni. W samo południe kustosz Sanktuarium odprawił nabożeństwo: „Godzina łaski dla świata”. Wieczorem o godz. 18.00 odbyła się koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem Kustosza, poprzedzona nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)


12.12.2010 r. - w niedzielę w kościele seminaryjnym podczas uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez księdza rektora Zygmunta Wichrowskiego, czterdziestu lektorów przyjęło błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. Nowi ceremoniarze pochodzą z różnych zakątków naszej archidiecezji. Niektóre parafie reprezentowane były nawet przez dwóch lub trzech kandydatów. Uroczyste błogosławieństwo było oczywiście zwieńczeniem dłuższego przygotowania do pełnienia tej funkcji. Lektorzy gromadzili się w szczecińskim seminarium podczas trzech jesiennych weekendów. Wspólne zamieszkanie pozwoliło całej grupie dobrze się zintegrować. Jednak przede wszystkim był to czas wykorzystany na zajęcia naukowe, praktyczne i duchowe. Sesje wykładowe zaplanowane były w soboty przed południem. Pewnej rangi tym zajęciom dodawało to, iż odbywały się one w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Również niektóre wykłady prowadzili pracownicy naukowi tej uczelni. W ratio studiorum przyszłych ceremoniarzy były zajęcia dotyczące różnorakich aspektów świętej liturgii. Zajmowano się śpiewem liturgicznym, poznając jego historię, a także zaznajamiając się z kościelnym prawodawstwem w tej dziedzinie. Nowym ceremoniarzom przybliżone zostały również zasady właściwego doboru pieśni liturgicznych. Drugim ważnym wymiarem sprawowania liturgii jest architektura i sztuka sakralna. Specjaliści tych dziedzin próbowali uwrażliwić kandydatów na konieczność dbania o prawdziwe piękno i godność pomieszczeń, szat i paramentów liturgicznych. Podczas wykładów szczególną uwagę poświęcono teologii liturgii, ukazując głęboką symbolikę gestów i postaw oraz poddając analizie i refleksji niektóre teksty liturgiczne. W zwięzły sposób naszkicowano historię liturgii. Zajęcia praktyczne natomiast prowadzili alumni seminarium. W mniejszych grupach kandydaci uczyli się jak konkretnie zadbać o asystę liturgiczną w swojej parafii, jak przygotować rzeczy potrzebne do nabożeństw, czy jak prowadzić zajęcia dla młodszych ministrantów. Podczas kolejnych weekendów słudzy ołtarza uczestniczyli we wszystkich modlitwach i nabożeństwach seminaryjnych, przygotowując się w ten sposób duchowo do przyjęcia błogosławieństwa do posługi ceremoniarza. Jako motto tegorocznego kursu ceremoniarze wzięli słowa papieża Benedykta XVI: „Związek pomiędzy tajemnicą, w którą się wierzy i tajemnicą, którą się celebruje wyraża się w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości piękna. Liturgia bowiem, jak i zresztą Objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor, blaskiem prawdy.” (adhortacja Sacramentum caritatis, 35) Można wyrazić nadzieję, że papieskie słowa będą urzeczywistniane w codziennej posłudze nowych ceremoniarzy parafialnych.
(oprac.: ks. dr G. Jankowiak, Szczecin)

16.12.2010 r. – Krzywinie, dekanat Banie, gościł prowincjał Księży Salwatorianów ks. Piotr Fias SDS w asyście ks. Romana Słupka SDS – konsultora prowincji. Podczas pobytu Dostojni Goście dokonali poświęcenia nowo oddanej świetlicy parafialnej, która służyć ma ubogaceniu dzieci i młodzieży a także dla wszystkich grup modlitewnych i duszpasterskich działających na terenie parafii. Została ona zaadoptowana do tych potrzeb z nieużywanej już od lat salki katechetycznej. Dzieła tego podjął się niedawno mianowany nowy proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Krzywinie ks. Jan Karwath SDS.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

17.12.2010 r. - pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi odbyła się w Kołbaczu konferencja naukowa, której tematyką była kwestia: „ Kołbacz 1210 – 2010. 800 lat dziedzictwa Cystersów. Inicjatorami konferencji był Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz ks. Marek Cześnin – Diecezjalny Konserwator Zabytków. Po uroczystej Mszy św. sprawowanej przez Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego podczas której homilię wygłosił opat O. Piotr Chojnacki, Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów w Domu Konwersów rozpoczęła się część naukowa, podczas której licznie zebrani goście wysłuchali kilku niezwykle cennych wystąpień przybliżających szeroki kontekst historyczny, duchowy i społeczny obecności Cystersów w Kołbaczu. Prelegentami byli: ks. dr hab. Prof. US Grzegorz Wejman, który omówił źródła duchowości Pomorza Zachodniego z uwzględnieniem roli Cystersów, archeolog Marian Rębkowski, przedstawiający źródła archeologiczne klasztoru kołbackiego, Thomas Thulstrup z Esrom, z którego do Kołbacza przybyli ówcześni cystersi, dr Michał Franiak, który omówił średniowieczną liturgię cysterską. Natomiast dr Krzysztof Guzikowski przedstawił działalność gospodarczą cystersów w Kołbaczu a dr Kinga Krasnodębska ukazała historię i symbolikę kapiteli pochodzących z wystroju klasztoru. Kolejny mówca - mgr Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków skupiła się na problemach konserwatorskich związanych z rekonstrukcją klasztoru. Temat ten rozwinął dr inż. Maciej Płotkowiak mówiąc o rewitalizacji klasztoru a dr Barbara Stołpak i Teresa Świercz omówiły aktualny stan renowacji klasztoru w Bierzwniku. Wreszcie ks. mgr Andrzej Sowa – proboszcz parafii w Kołbaczu przedstawił jej historię z uwzględnieniem trudów ponoszonych w związku z dbaniem o utrzymanie dawnego klasztoru a Maciej Soroczyński ze Stowarzyszenia „Spichlerz Sztuki” zaznajomił wszystkich z całokształtem działań kulturalnych organizowanych na rzecz klasztoru.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

17.12.2010 r. - w Domu Macierzystym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu odbyło się kolejne nocne czuwanie młodzieży. Tematem przewodnim czuwania było: „Słowo Boże”. Na czuwanie przyjechała młodzież z Sulęcina wraz z opiekunem ks. Łukaszem Marczakiem (diecezja zielonogórsko-gorzowska), z Polic z ks. Markiem Halcem, ze Szczecina z ks. Adamem Słomińskim TChr, z Nowogardu z ks. Piotrem Budą, z Choszczna z ks. Pawłem Wiśniewskim, z Myśliborza z ks. Maciejem Piotrowskim, z Barlinka i Pełczyc z ks. Sławomirem Lichodziejewskim oraz indywidualnie z wielu miejscowości naszej archidiecezji. Chwilę po wybiciu godziny 21.00 w kaplicy siostry zaprosiły do wspólnego odśpiewania Apelu Jasnogórskiego, poprzedzonego krótka sceną o Maryi – Tej, która pokonała szatana i która zmiażdżyła głowę węża. Następnie wszyscy udali się do auli aby tam śpiewać ku czci Pana, po czym wysłuchać konferencji ks. Łukasza o Słowie Bożym. Konferencja była ilustrowana rekwizytami i rysunkami. Pokazano w niej Słowo Boże jako lampę, która świeci w ciemności, jako miecz, który jest ostry, jak ziarno rzucone w ziemię. Potem odbyło się przygotowanie do dłuższej dramy. Wielu zostało zaangażowanych w przygotowanie roli w przedstawieniu dyskusji uczonych w Prawie i rabinów na temat proroctw mesjańskich w Starym Testamencie. Do tego celu przygotowano scenografię, na której usiedli rabini i sam Mesjasz. Potem podchodzili świadkowie, prorocy, którzy mówili o Mesjaszu. Wszystko było oparte oczywiście na Piśmie Świętym. Na końcu każdy mógł podejść i trzymając Biblię uznać Jezusa za prawdziwego Mesjasza. Około 1.00 w nocy odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja, podczas której księża spowiadali. Po przerwie na kawę i ciasto odbył się quiz z pytaniami biblijnymi i adwentowymi. W nagrodę na poprawne odpowiedzi przybył Święty Mikołaj, który rozdał grzecznej młodzieży prezenty. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w wspólnych roratach, którym przewodniczył ks. Marek Halec. W homilii ks. Paweł Wiśniewski przypomniał o tym, że Słowo Boże jest dla nas skarbem, o którym często zapominamy. Zachęcił również do codziennej lektury „skarbu chrześcijan”. Aby jeszcze bardziej zauważyć zbliżające się święta Bożego Narodzenia i przyjścia Pana na końcu czasów młodzież podczas ofiarowania złożyła sianko w żłobie ustawionym przed ołtarzem. Podczas przeistoczenia jeden z młodzieńców wniósł figurę dzieciątka Jezus do żłóbka, aby podkreślić że w Eucharystii rzeczywiście przychodzi Jezus w swoim Ciele i w swojej Krwi. Czuwanie zakończyło się o godzinie 6.00 podzieleniem się opłatkiem i życzeniami świątecznymi.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)

18.12.2010 r. - o godz. 16.00 w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Choszcznie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i najuboższych Choszczna. Kolację przygotował parafialny oddział Caritas z parafii Narodzenia NMP w Choszcznie. Na początku ks. Dziekan Grzegorz Suchomski wprowadził wszystkich w klimat bożonarodzeniowy, następnie ks. Paweł Wiśniewski odczytał Ewangelię o Narodzinach Jezusa. Potem wszyscy dzielili się opłatkiem. Potem wysłuchano kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej w Choszcznie. Na zakończenie dzieci z grupy teatralno-biblijnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie pod kierunkiem s. Agnieszki UK wystawiły jasełka. Całość zakończyła się o godz. 19.00. Parafialny Zespół Caritas rozdał na święta 158 paczek dla rodzin potrzebujących pomocy. Dodatkowo ks. Grzegorz Gierek wraz z Choszczeńskim Klubem Młodzieżowym zorganizowali akcję: „I Ty możesz być Świętym Mikołajem” rozprowadzając ponad 200 paczek dla najuboższych dzieci z całego Choszczna i okolic.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)

19.12.2010 r.
- w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie ks. Tomasz Kancelarczyk, referent duszpasterstwa młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i asystent „Civitas Christiana” rozpoczął rekolekcje adwentowe. Przez całą niedzielę mówił o potrzebie obrony życia i jednocześnie rozprowadzał „stópki” 11 tygodniowej dziecka, które mają być symbolem walki o życie w naszym środowisku. Zachęcał wiernych aby nie byli obojętni na zagrożenia bezbronnego życia. W następnym dniu 20 grudnia 2010 roku (poniedziałek) prowadził zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Zachęcał młodzież, aby angażowała się w wielorakie formy obrony życia, miedzy innymi w uczestnictwie w największym marszu dla życia w Polsce, które odbędzie się 8 maja 2011 roku w Szczecinie.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)

Odsłon: 2856
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin