Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

WRZESIEŃ 2011

09.09.20011 r. – W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czachowie (dekanat Cedynia) odbyła się inauguracja akcji „Na ratunek cennym zabytkom”, której inicjatorami są Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Terra Incognita” i Stowarzyszenie Przyjaciół Grabowa. Organizatorzy przygotowują koncerty w zabytkach, których znaczenia nie uświadamiają sobie jeszcze mieszkańcy naszego regionu. Rozpropagowanie wiedzy o wartości tych obiektów oraz przeprowadzona zbiórka funduszy na ich odbudowę lub konserwację jest pierwszorzędnym celem całego przedsięwzięcia. Inaugurację rozpoczął wykład, który wygłosił prof. dr hab. Edward Rymar. Po wykładzie muzycy z Fundacji Akademii Muzyki Dawnej i Zespołu „Consortium Sedinum” wykonali koncert, który zatytułowano „Scherzi Musicali”. Przed wiernymi wystąpili Grzegorz Lalek (skrzypce barokowe), Urszula Stawicka (klawesyn) i Antoni Birula (teorba). Podczas koncertu zabrzmiały utwory instrumentalne kompozytorów XVII wieku: I. Bibera, J. Waltera, H. Schmelzera, M. Schileda i M. Weckmanna. W kościele znajdują się unikalne średniowieczne freski oraz XVIII-wieczne organy, które zbudował Joachim Wagner. Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objęli Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Stanecka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Ks. Abp Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)09-10.10.2011 r. - posługa katechetyczna od zarania jest jednym z najważniejszych wymiarów pracy ewangelizacyjnej Kościoła. Mieści się w niej całokształt orędzia zbawienia. Docierać ma ono przede wszystkim do ludzkiego serca już niemal od początków jego życia. Dlatego katecheza szkolna ma swoje ogromne znaczenie w procesie wychowania młodego pokolenia. Corocznie, od 37 już lat, na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego odbywają się w Szczecińskie Dni Katechetyczne, które poświęcone są refleksji nad stanem katechezy i nowymi możliwościami jej ubogacenia. W piątek i w sobotę gościnne mury Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjęły najpierw wszystkich kapłanów, zarówno proboszczów jak i wikariuszy a dzień później siostry zakonne oraz katechetów świeckich. Tegoroczne Dni Katechetyczne odbywały się pod hasłem:„ Katecheza Dziękczynienia” i związane były ze zbliżającymi się w roku 2012 jubileuszami: 40 lecia Diecezji, 25 lecia wizyty Jana Pawła II i 20 lecia Metropolii Szczecińsko – Kamieńskiej. Podzielone były na trzy bloki tematyczne związane z formacją eklezjalno – liturgiczno – dziękczynną, szacunku i troski o Zycie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz z wątkiem patriotycznym w procesie wychowania młodego pokolenia.
Spotkania rozpoczęły się od słów pozdrowienia przekazanych od władz oświatowych województwa i miasta Szczecina. W imieniu tychże władz aktualna sytuację oświaty wojewódzkiej przedstawiły panie: Agata Przerwa, Alina Serdyńska i Katarzyna Parszewska. Następnie ks. abp. Andrzej Dzięga nawiązał do rozpoczętego roku szkolnego, przede wszystkim do zadań, które stają przed katechezą szkolną. W tym kontekście przypomniał o godności wychowania sakramentalnego oraz wartościach patriotycznych, które wkomponowane powinny być w akcenty dziękczynienia za trzy jubileusze, które będziemy obchodzić.
Kolejnym mowcą był dr Jerzy Sieńko, który natchnął wszystkich niezwykle ważnym tematem dotyczącym transplantacji ludzkich narządów. Sprawa ta mająca ogromne znaczenie dla ludzkiej egzystencji powinna znaleźć należne miejsce w katechezie tak, by uświadomić młodym ludziom godność życia i bezinteresowny dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi w postaci zgody na transplantację swoich narządów. Dopełnieniem tych ważnych treści było wystąpienie ks. Tomasza Kancelarczyka, który poinformował wszystkich o przygotowaniach do kolejnego Marszu dla Życia oraz inicjatywach z nim związanych.
W ramach trzeciego bloku tematycznego ciekawym stał się dwugłos Macieja Kopcia – byłego Kuratora Oświaty oraz Macieja Muszyńskiego – zastępcy dyr. Centrum Edukacyjnego na temat: „ Jak odzyskać wątki patriotyzmu – problem wychowania patriotycznego”. Bogate w doświadczenia pedagogiczne świadectwa występujących koncentrowały się nad przywróceniem w wizji polskiej szkoły prawdziwego oblicza miłości do Ojczyzny i umiejętności przekazywania tych najświętszych zasad w procesie wychowawczym i dydaktycznym
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz

15.10.2011 r. - od początku budowania ładu społecznego i publicznego w dziejach świata istniał dualizm władzy. Zawsze byli ci, którzy rządzili i ci, którzy byli poddanymi. Ten podział wiąże się ze stanowieniem władzy i jej realizacją w konkrecie. Współcześnie, polski układ władzy nacechowany jest samorządnością lokalną, która jest owocem demokratycznej transformacji ustrojowej. Refleksji nad samorządnością poświęcona była już III Pielgrzymka Samorządowców Województwa Zachodniopomorskiego, która miała miejsce w Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach.
U stóp Maryi królującej na siekierkowskim wzgórzu zgromadzili się przedstawiciele różnych stopni władzy – od wojewódzkiej poprzez powiatową aż do najniższego szczebla wiążącego się z gminą. Pielgrzymki te w swojej głębokiej naturze mają najpierw na celu wspólnotowe spotkanie tych, którzy uzyskali społeczny mandat ku pełnieniu władzy a po wtóre związane są z zamyśleniem nad godnością pełnienia służebnej władzy. Właśnie ten wymiar władzy, po modlitwie wstępnej i wprowadzeniu w atmosferę pielgrzymki przez kustosza sanktuarium ks. Bogdana Przybysza, stał się podstawą konferencji, którą wygłosił ks. Kan. Janusz Szczepaniak – Ojciec Duchowny AWSD w Szczecinie. Tematem konferencji była kwestia: „ Sprawowanie władzy, jako łaska wiary dana i zadana”. Wychodząc od podstaw biblijnych prelegent starał się mocno zaakcentować fundamentalne prawdy dotyczące bycia człowiekiem, który decyduje czasem o losach i niemal życiu tych, dla których ma służyć. Przypomniał ks. J. Szczepaniak o biblijno – katechetycznych motywach godnego pełnienia jakiejkolwiek władzy. Treścią najistotniejszych wyznaczników władzy są chociażby takie filary jak: uczciwość, prawdomówność, pokora, pracowitość czy umiejętność przepraszania. Przy tej okazji wskazał także na zagrożenia wynikające z tego, że ktoś, mimo iż został wybrany, aby ofiarować siebie dla innych nadużywa jednak swojej władzy. Z władzą, więc mogą się wiązać pycha, chciwość, zazdrość i zawiść. Wszystkie te negatywne cechy zostały gruntownie omówione ze wskazaniem na aspekt moralny jak i egzystencjalny.
Koncelebrowaną Mszę świętą w asyście 10 kapłanów sprawował ks. bp. Błażej Kruszyłowicz. W Słowie Bożym przypominając o przypadającym w tym dniu wspomnieniu NMP Bolesnej mocno położył na serca słuchaczy ważny motyw godności bycia wybranym do służby drugiemu człowiekowi. Akcentował odniesienie tej postawy do codziennej, wytrwałej posługi wobec społeczeństwa ukazując wybór Maryi do misji służby wobec bliźniego. To w niej warto odnaleźć wzorzec do tego, by w ten szlachetny sposób sprawować jakikolwiek służebny urząd. Bardzo symboliczny wymiar miała procesja z darami, w której samorządowcy ofiarowali dla sanktuarium kolejne niezbędne wyposażenie liturgiczne a także przynieśli obraz śp. Ks. abp Kazimierza Majdańskiego, który został umieszczony na ścianie światy ni, niedaleko prezbiterium, tuż obok tablicy pamiątkowej, którą ufundował Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Tablicę tę odsłonięto i poświęcono po zakończeniu Mszy świętej. Niezwykle cenna jest inskrypcja, która umieszczona została na tablicy a która zaczerpnięto z jednej z wielu homilii wygłoszonych tutaj przez założyciela tego sanktuarium: „ Trzeba żebyśmy się przyzwyczaili przychodzić tutaj do Siekierek z naszymi sprawami całego Pomorza. Prosimy Cię Maryjo, bądź z nami, bądź nam Matką, ucz nas miłości i wypraszaj nam pokój. Zmarłym, poległym za Ojczyznę i w obronie życia ludzkiego bądź Orędowniczką u Twojego Syna. Amen”. Ukoronowaniem zaś całej pielgrzymki samorządowców była wizyta na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym, gdzie wspólnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddano hołd żołnierzom spoczywającym w tym miejscu.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

17.09.2011 r. – w kościele pw. św. Józefa w Małkocinie, który jest kościołem filialnym parafii w Poczerninie, odbył się z drugi koncert z cyklu „Na ratunek cennym zabytkom”. W świątyni znajdują się oryginalne witraże z 1888 r. i 1903 r., dzwon z 1594 r., oraz wymagające renowacji organy. Przed koncertem o zabytkach i wyposażeniu świątyni opowiadał dyrektor Muzeum Narodowego w Stargardzie Szczecińskim dr hab. Marcin Majewski. Koncert „Polonaise” wykonało dwóch muzyków związanych z Fundacją Akademii Muzyki Dawnej w Szczecinie. W tym roku, jest to już ostatni recital z tego cyklu.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

25.09.2011 r. – W Szczecinie w parafii pw. św. Jana Ewangelisty odbyło się skupienie dla Współpracowników Misyjnych Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 od odmówienia Różańca misyjnego. Następnie słowo do zgromadzonych wygłosił dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie o. Wiesław Dudar. Następnym punktem programu była projekcja filmu „Cesar”, w którym została ukazana droga do kapłaństwa andyjskiego diakona Cesara Hermana Cruz Copa z Boliwii. W południe została odprawiona Msza św. w intencji misji i przyjaciół dzieła misyjnego. Skupienia są nie tylko okazją do modlitwy za misje i poznawania życia misjonarzy, ale i sposobnością do materialnego wsparcia ich posługi. Współpracownicy misyjni od lat uczestniczą w zbiórkach w ramach organizowanych akcji „Każdy znaczek wspiera misje”, „Kule nadziei”, „Komórka na misje”. Wierni ofiarowali także kule ortopedyczne, środki czystości i higieny osobistej, które zostaną przekazane do szpitala św. Łukasza w Kifangondo (Angola). Skupienie zakończyło się o godz. 15.00 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań misyjnych. Spotkania w parafii św. Jana Ewangelisty odbywają się raz w roku i przygotowują wiernych do przeżycia Światowego Dnia Misyjnego. W tym roku Światowy Dzień Misyjny będzie obchodzony w niedzielę 23 października pod hasłem „Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji”. W orędziu na ten dzień papież Benedykt XVI napisał: „Poświęcanie uwagi ewangelizacyjnej działalności Kościoła w świecie i współpraca w niej nie mogą ograniczać się do paru momentów i szczególnych okazji, nie można ich też traktować jako jednego z wielu rodzajów czynności duszpasterskich: wymiar misyjny Kościoła jest istotny, dlatego trzeba mieć go zawsze na uwadze. Ważne jest, aby zarówno poszczególni ochrzczeni, jak i wspólnoty kościelne interesowali się misją nie sporadycznie i okazjonalnie, ale w sposób trwały, jako forma życia chrześcijańskiego. Dzień Misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenną okazją do refleksji nad tym, czy i jak odpowiadamy na powołanie misyjne”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)Odsłon: 1437
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin