Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

PAŹDZIERNIK 2012

04-05.10.2012 r. - pamięć o historii naszych ziem jest bezcennym dziedzictwem, które należy pielęgnować z całą odpowiedzialnością. Czynimy to ze względu na bogactwo tej historii, ale i także z racji wielu trudnych chwil składających się na ten dorobek wieków. Jeszcze większe znaczenie ma to nawiązywanie do dalekiej przeszłości, jeśli dotyczy fundamentów wiary i ewangelicznego przekazu, który został przez to utrwalony. Takie cele legły u fundamentów wizyty w dniach 4 – 5 października 2012 roku w naszej archidiecezji duńskiej delegacji ekumenicznej, która przybyła z okazji 1025 rocznicy śmierci w Jomsborgu, czyli w Wolinie króla Haralda Sinozębego.
Sinozęby był synem króla Gorma Starego i królowej Tyry Danebod. Wychowywano go zgodnie z tradycją wikingów. W młodości, Sinozęby i jego brat Kanut wypływali na morze, by grabić, plądrować i przywozić ojcu łupy wojenne. Przypuszcza się, że Kanut zginął w Anglii podczas jednego z napadów u wybrzeży Irlandii. Po śmierci Kanuta Sinozęby został jedynym dziedzicem duńskiego tronu. Po śmierci Gorma w 958 r. Sinozęby zasiadł na tronie i okazał się być zdolnym przywódcą. Skonsolidował władzę i szybko zaczął jednoczyć pod swymi rządami pozostałe skłócone plemiona. Chociaż jego ojca, Gorma, uznaje się za pierwszego prawdziwego króla Danii, nie władał on całym regionem, gdyż część plemion zachowywała niepodległość. Dopiero Sinozęby zjednoczył pod swym berłem całą Danię oraz część Norwegii i Szwecji. Około 960 roku Sinozęby nawrócił się na chrześcijaństwo. Harald został gorliwym chrześcijaninem. Nie tylko umieścił chrześcijańskie wizerunki na kamieniu z Jelling upamiętniającym jego rodziców, ale także usunął ciało ojca z tradycyjnego kurhanu wikingów i pochował go w podziemiach wybudowanego kościoła, przy którym po dziś dzień stoją kamienie z Jelling. Król Harald Sinozęby zasiadał na duńskim tronie przez ponad 30 lat. Udało mu się zachować niepodległość państwa, mimo nacisków wielu sąsiednich imperiów, a jednocześnie stworzył kulturowe podwaliny swego ludu na kolejne wieki. W końcu przeciwko Sinozębemu zbuntował się jego syn, Swen, i zmusił ojca do opuszczenia Danii. Przybył do Wolina i tutaj zmarł 1 listopada 987 r.
1025 rocznica śmierci Haralda stała się dobrą okazją do tego, by odwołać się do wspólnego dziedzictwa Danii i Polski, które sięga czasów chrześcijańskiej Europy i niepodzielonego Kościoła. Na zaproszenie ks. abp Andrzeja Dziegi, który gościł przed rokiem w Dani u grobu Haralda w Roskilde, przybyła wspólna delegacja duńskiego kościoła katolickiego: ks. prałat Lars Messerschmidt Wikariusz Generalny diecezji kopenhaskiej, ks. Jan Zalewski proboszcz kościoła św. Marii w Haderslev, ks. Władysław Zdunek, Lidia Szuster, U i R Śmigielscy, Jorn Munksgaard, i A. Grodzka i luterańskiego w skład, której wchodzili: bp. Peter Fischer, bp. Niels Arendt, vicekoleeinspektor Kristen Thorgensen, pastor Maria Harms i pastor Bent Christensen. Program wizyty był niezmiernie bogaty. Rozpoczął się w Gryfinie rodzinnym mieście ks. Jana Zalewskiego, głównego organizatora obchodów. W kościele Narodzenia NMP goście powitani przez ks. Kan. St. Helaka oraz dziekana ks. Kan. H. Krzyżewskiego zapoznali się z historią świątyni, miasta a także pobytu w Gryfinie hetmana St. Czarnieckiego, przy którego pamiątkowej tablicy wspólnie odmówili Modlitwę Pańską. Następnym punktem odwiedzin był cysterski klasztor w Kołbaczu, gdzie goście z Danii zostali podjęci przez proboszcza ks. Andrzeja Sowę, który z wielkim znawstwem historii tego miejsca zaznajomił wszystkich z dziedzictwem wieków oraz współczesnymi dokonaniami związanymi z odbudową zabudowań klasztornych i ich restauracją. Centralnym punktem wizyty duńskich gości był pobyt w Wolinie, gdzie w obecności ks. abp. A. Dzięgi oraz Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej z ks. prałatem Janem Uberrmanem na czele, najpierw odbyło się podniosłe spotkanie w sali posiedzeń Rady Miejskiej, gdzie honory gospodarza sprawował burmistrz Eugeniusz Jasiewicz. Po odwiedzeniu Muzeum Regionalnego wszyscy zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej śmierć Haralda by w modlitwie polecić Jego duszę a także ważne sprawy pokoju i wzajemnej ludzkiej egzystencji. Ukoronowaniem pobytu była Eucharystia sprawowana przez ks. arcybiskupa, który również wygłosił homilię odwołującą się do postaci Haralda oraz chrześcijańskiego dziedzictwa wieków, tak mocno obecnych w dziejach Wolina. Z Wolina udano się do Kamienia Pomorskiego gdzie w obecności tamtejszej kapituły kanoników odprawiono liturgię Słowa Bożego.
Drugi dzień delegacja duńska spędziła w Szczecinie, gdzie najpierw w auli Wydz. Humanistycznego US uczestniczyła w konferencji naukowej oraz dyskusji na temat: „Tworzenie się państwowości w Polsce i Danii w chrześcijańskiej Europie”. Kolejnym punktem programu były odwiedziny w parafii ewangelicko – augsburskiej, gdzie gości z Danii podjął ks. Sławomir Sikora, proboszcz tej parafii. Zakończeniem dwudniowej wizyty było nabożeństwo ekumeniczne sprawowane w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)07.10.2012 r. – rozpoczął się 68. Tydzień Miłosierdzia. Jego hasło „Kościół domem miłosierdzia” nawiązywało do ogólnopolskiego programu pracy duszpasterskiej. Bł. Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat zachęcał do realizacji czynów chrześcijańskiej dobroci, a w encyklice poświęconej Bożemu Miłosierdziu Dives in Misericordia napisał: „Kościół winien dawać świadectwo miłosierdziu Boga objawionemu w Chrystusie, w całym jego mesjańskim posłannictwie”. W niedzielę 7 października parafialne zespoły „Caritas” kwestowały przy kościołach. Zebrane ofiary, tak jak w poprzednich latach, pozostały w połowie do dyspozycji zespołów. Pozostała część środków została przekazana do „Caritas” naszej archidiecezji, która wykorzystała je na modernizację magazynu żywności unijnej PEAD i wsparcie osób bezdomnych. Tydzień stał się także okazją do podsumowania podejmowanych przez „Caritas” akcji. Dzięki funduszowi wakacyjnego wypoczynku dzieci na kolonie mogło wyjechać około 500 uczniów z ubogich rodzin.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

07.10.2012 r. – w Bazylice Archikatedralnej odbył się ponowny pochówek urny z sercem Carla Loewego, który nazywano „Schubertem Północy”. Carl Loewe (1796–1869) był kompozytorem, dyrektorem muzycznym Szczecina, kantorem i organistą obecnej Katedry, która w jego czasach była świątynią protestancką. Zmarł w Kilonii, a jego serce umieszczono w filarze kościoła, obok organów. Urnę o wadze 18 kg i wymiarach 42 cm (wysokość) i 25 cm (średnica) znaleziono pod koniec lutego. Przeprowadzone badania genetyczne potwierdziły informacje, że jest serce Kompozytora. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., która odprawił ks. abp A. Dzięga. Witając przybyłych Ksiądz Arcybiskup przypomniał postać św. Ottona z Bambergu, który jest czczony jako Apostoł Pomorza. Św. Otton przybył do Szczecina drogą, która wcześniej przemierzył św. Wojciech. Wiodła ona przez Pragę i Gniezno. W kazaniu ks. abp A. Dzięga ukazał dzieje Katedry, która dzieliła losy chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim, a w czasie ostatniej wojny została tak bardzo zniszczona. Po Eucharystii rozpoczęły się ekumeniczne modlitwy, w których uczestniczył proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Sławomir Sikora. Wykonane utwory C. Loewego zainspirowały szczecińskie środowisko muzyczne do jeszcze większego rozpropagowania w kraju jego twórczości. Honorowy patronat nad koncertem objął prezydent RP Bronisław Komorowski.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

08.10.2012 r. – na Wydziale Teologicznym (WT) Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013. O godz.10.30 w kościele seminaryjnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. abp prof. dr hab. A. Dzięga. Homilie wygłosił bp zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt. Następna część uroczystości rozpoczęła się w auli. Odśpiewano hymn państwowy, a wszystkich zgromadzonych przywitał dziekan wydziału ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, której dokonał JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Chór WT zaśpiewał hymn Gaude Mater Polonia. Po wystąpieniu przewodniczącej Samorządu Studenckiego WT wręczono nagrody rektorskie. Wykład inauguracyjny Istotne różnice katolickiej i ewangelickiej tożsamości wyznaniowej wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W przemówieniu, które zakończyło uroczystość ks. abp A. Dzięga zwrócił uwagę na zbieżność dat inauguracji i rozpoczęcia roku wiary. Nowy rok akademicki stał się w ten sposób naturalną zachęta do pogłębienia nauczania Kościoła. Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru WT zakończył inaugurację. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego powstał na mocy umowy Rady Ministrów RP i Konferencji Episkopatu Polski, która została podpisana 9 stycznia 2004 r.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

11.10.2012 r. - obecny rok w życiu archidiecezji naznaczony jest wieloma ważnymi wydarzeniami i rocznicami. Mija 888 lat od rozpoczęcia misji rechrystianizacyjnej św. Ottona. Wspominaliśmy również 825 lat od konsekracji katedry św. Jakuba w Szczecinie. W czerwcu natomiast składaliśmy Bogu hołd wdzięczności za 40 lecie istnienia diecezji, 25 lecie pobytu Jana Pawła w Szczecinie oraz 20 lecie metropolii. Ukoronowaniem tych ważnych rocznic jest także inauguracja ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary. We czwartek 11 października w Pyrzycach nastąpił jego archidiecezjalny początek, który został równocześnie połączony z konferencja naukową: „ Prymas Hlond – duszpasterz i mąż stanu, Doniosłe Dziedzictwo”.
Bogaty w swej treści dzień rozpoczął się w kościele Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach, gdzie odbyła się I część sympozjum. Postać kard. A. Hlonda jest ściśle związana z naszą strukturą administracyjną kościoła, gdyż, jako salezjanin, założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a więc dwóch zgromadzeń zakonnych najdłużej i najliczniej posługujących na Pomorzu Zachodnim bardzo zdecydowanie troszczył się o unormowanie życia religijnego na terenach, które po II wojnie św., powróciły do Polski. Heroiczna, powojenna praca tych dwóch zgromadzeń zakonnych przygotowała grunt do utworzenia polskiej administracji kościelnej, najpierw administracji gorzowskiej a wreszcie diecezji szczecińsko – kamieńskiej. Wolą Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego jest, aby dziedzictwo Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda było na nowo odczytane, szczególnie w kontekście modlitwy o Jego beatyfikację. Konferencja w Pyrzycach stała się doskonałą okazją do przypomnienia wielu istotnych aspektów biografii Prymasa z wyakcentowaniem związków łączących jego osobę z kościołem nad Odrą i Bałtykiem.
Prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na ukazaniu posługi eklezjalnej, pastoralnej, duszpasterskiej i patriotycznej kard A. Hlonda. Po wprowadzeniu w tematykę spotkania przez głównego organizatora ks. Zbigniewa Rakieja TChr, który porównał misję św. Ottona z posługą kard A. Hlonda. Jako pierwszy z zaproszonych mówców głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Pietrzak z Uniw. Wrocławskiego, który podjął temat: „ Pełnia Prymasostwa” uświadamiając znaczenie funkcji prymasa, jako męża stanu. Przypomniał o ogromnym szacunku dla prymasa, kiedy to tytuł ten utożsamiano z wizja niepodległej Polski. Ukazał także wiele nieznanych aspektów dotyczących ważności stolicy prymasowskiej dla życia całego narodu. Następnie wysłuchano wystąpienia ks. dr hab. Grzegorza Wejmana, prof. US na temat: Prymas A. Hlond – budowniczy polskiej administracji kościelnej ma Pomorzu Zachodnim”. Przypomniana została cała trudna praca nad tworzeniem trwałych, niezniszczalnych fundamentów życia kościoła na naszej ziemi, poprzez tworzenie parafii, później kurii, sądu biskupiego czy seminarium, co zawsze dotyczyło w pierwszych latach po wojnie roztropnej decyzji Prymasa. Ks. profesor przypomniał najważniejsze fakty z pracy kapłanów Towarzystwa Chrystusowego oraz szczegóły wizytacji, jaką na zachodniopomorskiej ziemi odbył kard. A. Hlond w dniach 25 – 30 X 1947 roku. Trzeci wykład ks. prof. Jacka Urbana z Krakowa z powodu nieobecności został odczytany a jego temat to: „ Prymas A. Hlond a kardynał Adam Sapieha. Kontakty wzajemne”. Ostatnim wykładem zaprezentowanym w kościele było wystapienie prof. dr hab. Marka Kornata z UKSW z Warszawy, który skupił się wokół kwestii: „ Prymas A. Hlond w opinii międzynarodowej lat 30. XX wieku”. Zaakcentował zaufanie, jakim darzył Go Pius XI, wskazał na stosunki z Rządem Piłsudczyków a najbardziej zaciekawił zgromadzonych raportami dyplomatycznymi oraz wypowiedziami osobistości, które mocno wskazywały na możliwość wyboru po śmierci Piusa XI kardynała Hlonda na Ojca Świętego. Druga część konferencji odbyła się w Pyrzyckim Domu Kultury przy ogromnym wsparciu władz samorządowych powiatu ze starostą W. Tołłoczko oraz Gminy Pyrzyce z burmistrzem Markiem Olechem na czele. Kolejnymi prelegentami byli dr Tadeusz Krawczak z Archiwum Akt Nowych, który mówił o: „Kardynale Hlondzie w świetle źródeł archiwalnych”, O. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek z UKSW z Warszawy, który jako paulin w bardzo ekspresyjny sposób na przykładzie wielu wspomnień przedstawił temat: „ Kultu Maryjnego w posłudze Sł. Bożego kard. A. Hlonda. Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli w otwarciu wystawy poświęconej Kard. A. Hlondowi. Która przygotowała Akcja Katolicka z salezjańskiej parafii w Rumii. W końcowej części sympozjum głos zabrał ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, który wnikliwie przedstawił dzieje pracy Zgromadzenia Salezjańskiego na Ziemiach Zachodnich przedstawiając dzieła, które w duchu św. Jana Bosko prowadzili i obecnie prowadzą Salezjanie. Niejako kontynuacją było wystąpienie ks prof. dr hab. Bernarda Kołodzieja TCHr, który w bogatej faktografii ukazał powojenną posługę Chrystusowców na Pomorzu Zachodnim a szczególnie pierwsze chwile po zakończeniu wojny w szczecinie i przybycie pierwszych Księży Chrystusowców. Następnie dr Jan Macholak z Arch. Państwowego w Szczecinie skupił się wokół tematu: „ Życie religijne na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archiwalnych a rola Prymasa Polski”. Wreszcie senior historyków prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski z US podsumował długie lata swojej pracy naukowej prezentując najpierw dzieło swego życia w postaci dwutomowej publikacji pt. "Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010" by skupić się na temacie: „ Rola kościoła katolickiego w procesie polonizacji Pomorza Zachodniego. Ukoronowaniem wszystkich wystąpień było słowo Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego TCHR, który dość dokładnie przedstawił obecny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi bożego kard. A. Hlonda. Oficjalnie rozpoczęcie procesu nastąpiło 9 I 1992 r w Warszawie. Proces diecezjalny zakończył się 21 X 1996 roku, a 6 marca 1998 wydano dekret o ważności tegoż procesu. Podsumowanie dotychczasowych procesów a szczególnie o heroiczności cnót nastąpiło 22 X 2008 roku i od tej chwili rozpoczęło się oczekiwanie na cud, który potwierdzi opinie o świętości i da podstawę do beatyfikacji.
Po zakończeniu konferencji w kościele Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach sprawowana była Eucharystia inaugurująca Rok Wiary. Przypomnijmy, że w związku z przypadającą pięćdziesiątą rocznicą pierwszej sesji Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, a także z okazji upływu dwudziestu lat od promulgowania wydania «Katechizmu Kościoła katolickiego», papież Benedykt XVI postanowił ogłosić Rok Wiary po to:, „aby droga wiary na nowo była odkrywana oraz by ukazała się w świetle radość i jaśniej dokonywało się odnowione poznanie Chrystusa, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, oraz zastanowić się nad samym aktem wiary. Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienna modlitwą, aby nie zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym ze chrztem. ( List Porta Fidei). We Mszy św. koncelebrowanej wraz z Nieszporami uczestniczyło razem z biskupami pomocniczymi ponad 70 kapłanów, siostry zakonne, alumni seminariów z Poznania i Szczecina oraz liczne grono wiernych z całej archidiecezji. Przed Mszą św. dokonano intronizacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, które umieszczono obok chrzcielnicy. W Słowie Bożym ks. abp A. Dzięga nawiązał do wymowy inauguracji Roku Wiary akcentując wiele istotnych wątków związanych z odnową wizerunku człowieka wierzącego. Odniósł to do misji św. Ottona oraz do rozważane cały dzień dziedzictwa Sł. Bożego kard. A. Hlonda. Centralną częścią liturgii związaną z wymową Roku Wiary stało się Credo - wyznanie wiary, które z zapalonymi świecami zostało przez wszystkich uroczyście odśpiewane.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

11.10.2012 r. - Rok Wiary jest dobrą okazją o pogłębionego rozwoju wiary szczególnie u dzieci i młodzieży. W sanktuarium Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie 13 października miała miejsce uroczysta inauguracja Roku Wiary dla ministrantów z dekanatów: trzebiatowskiego i gryfickiego.
O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza Święta podczas której ks. Przemysław Kryszczyński, gospodarz spotkania, powitał wszystkich i zachęcił do miłego spędzenia tego sobotniego skupienia. Ks. Paweł Wiśniewski w homilii porównał zasady gry w piłkę nożną do zasad wyznawanej wiary. Zaprosił wszystkich do dogłębnego studiowania prawd wiary. Następnie wszyscy udali się na boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie, gdzie odbyły się rozgrywki w piłkę nożną.
Przy pięknej słonecznej pogodzie ministranci rozgrywali turniej piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych: ministrantów młodszych i ministrantów starszych. W pierwszej kategorii zwyciężyli zespół ministrantów z Lewic, na drugim miejscu uplasowali się ministranci z Trzebiatowa, a na trzecim ministranci z Niechorza. W drugiej kategorii wygrali ministranci z Trzebiatowa, za nimi uplasowali się ministranci z Gryfic. Wszyscy wygrani otrzymali pamiątkowe puchary.
Po zakończonych zawodach ministranci wraz z opiekunami udali się na posiłek. Dziękujemy wszystkim za piękne rozpoczęcie pogłębiania naszej wiary, a także za dobrą zabawę.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

14.10.2012 r. - dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II stanowi nieustannie głębię, która na zawsze pozostanie, jako niezbywalna skarbnica, z której czerpać będziemy myśli kształtujące nasze osobowości i całe człowieczeństwo. Od 12 lat kościół w Polsce wspomina w Dniu Papieskim pontyfikat Papieża – Polaka przypominając najważniejsze wątki Jego nauczania. Niezwykle bogaty i rozbudowany jest każdorazowy program obchodów tego dnia. Jednym z jego wzruszających akcentów był koncert papieski, jaki odbył się 14 października w kościele NMP Bolesnej w Pyrzycach.
Koncert, który swoje motto wziął od hasła Dnia Papieskiego „ Jan Paweł II – Papież Rodziny” zaprezentowany został przez Pyrzycką Szkołę Muzyczną i w całości dedykowany był bł. Janowi Pawłowi II. Składał się on z dwóch części, najpierw licznie zebranym w kościele wiernym zaprezentowali się nauczyciele szkoły muzycznej w szerokim repertuarze, który zawierał zarówno utwory symfoniczne, kameralne oraz współczesne w tym nawet jazzowe. Wszystkie wybrane do koncertu utwory zapowiadane z wielkim znawstwem i subtelnością znawstwa arkanów muzyki przez dyrektor szkoły Ewę Lobę – Diakite swoim brzmieniem i adresowanym przekazem oddawały naturę sacrum. Były także hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, wielkiemu miłośnikowi i koneserowi muzyki. Na program koncertu złożyły się min. Aria C J. S. Bacha w wykonaniu kwartetu akordeonowego, Arioso – J. S. Bacha w wykonaniu tria smyczkowego, koncert na obój Gabriela, Sentimentalle – C. Bollinga, Posłuchaj córko wykonany przez zespól wokalny i kwartet wiolonczelowy. Natomiast w drugiej części przy akompaniamencie swoich nauczycieli wystąpili młodzi uczniowie Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej, którzy tworząc wyjątkowy chór zaśpiewali trzy ulubione pieśni Jana Pawła II: Barkę, Wadowice – moje miasto i Abba Ojcze, które entuzjastycznie zostały przyjęte przez wszystkich słuchaczy.
Końcowym akordem pyrzyckiego dziękczynienia za dar pontyfikatu bł. Jana Pawła II była modlitwa prowadzona przez dziekana dekanatu, ks. Kan Leszka Koniecznego oraz złożenie kwiatów przez burmistrza Pyrzyc Marka Olecha pod pomnikiem papieża, znajdującym się na placu przykościelnym.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

14.10.2012 r. - obchodziliśmy XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – papież rodziny”. W kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach po wieczornej Mszy świętej o 18.00 odbyła się wieczornica upamiętniająca błogosławionego papieża. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach pod kierunkiem katechetki Jolanty Flis przedstawiła montaż słowno-muzyczny.
Natomiast dnia 17 października 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza obyła się uroczysta akademia ku czci wielkiego Polaka. Młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Wymagajcie od siebie…”. Montaż miał na celu przypomnienie słów Jana Pawła II do młodzieży i o młodzieży. Słowa papieża były przeplatane pieśniami oazowymi, które były ulubionymi pieśniami Wojtyły.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

20.10.2012 r. – w Stargardzie Szczecińskim o godz. 15.00 w kościele pw. Świętego Ducha została odprawiona Msza św., która rozpoczęła marsz w obronie TV TRWAM. Mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Staszewski TChr., a kazanie wygłosił ks. Robert Śnieg. Kaznodzieja podkreślił, że na katolikach spoczywa obowiązek wyznawania wiary, nie tylko w kościele, ale także w przestrzeni publicznej. Uczestnicy po Mszy św. przeszli z licznymi transparentami ulicą Czarnieckiego pod figurę bł. Jana Pawła II. Podczas przemarszu wznoszono okrzyki: „Nie oddamy wam telewizji Trwam”, „Należy się nam telewizja Trwam”. Odmówiono różaniec w intencji wszystkich dzieł, którym zapoczątkował o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Pod figurą „Papieża-Polaka” odczytano apel o dostęp do cyfrowego multipleksu, który zapewni każdemu chętnemu oglądanie telewizji katolickiej. Ks. Tadeusz Kłapkowski TChr. podziękował wszystkim za udział w manifestacji. Zostały wygłoszone przemówienia. Głos zabrała m.in. organizatorka marszu Anna Rzepecka, która przypomniała, że wolność wypowiedzi i dostęp do nie przekłamanych informacji stanowią o istocie demokratycznego państwa. W marszu, w którym udział wzięło około 800 osób, uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Michał Jach, członek zarządu powiatu Ireneusz Rogowski, członkowie „Prawa i Sprawiedliwości”, czytelnicy „Gazety Polskiej”, słuchacze Radia Maryja.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

20.10.2012 r. – po raz drugi odbył się II Papieski Spacer Nordic Walking z Olimpijczykami. Sportowcy zrzeszeni w Szczecińskim Klubie Olimpijczyka razem przedstawicielami organizacji społecznych, przy licznym udziale mieszkańców miasta, uczcili w ten sposób 25. rocznice pobytu Jana Pawła II w Szczecinie. Uczestnicy wyruszyli spod figury bł. Jana Pawła II, która znajduje się na Jasnych Błoniach. Dalej trasa wiodła prze Lasy Arkońskie. Marsz w którym wzięła udział spora grupa osób niepełnosprawnych, zakończył się nad Jeziorem Głębokim. Organizatorzy zachęcali do tej aktywnej formy wypoczynku przez propagowanie zdjęć bł. Jana Pawła II. Fotografie przedstawiały „Papieża-Polaka” spacerującego na łonie przyrody, wspinającego się na górskie szczyty, odmawiającego modlitwy i kontemplującego potęgę Boga-Stwórcy w jego dziełach. Patronat honorowy nad tą akcją objął ks. abp A. Dzięga i prezydent Szczecina P. Krzystek.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

20.10.2012 r. – do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu pielgrzymowali członkowie Parafialnych Zespołów „Caritas”. O godz. 10.00 w kolegiacie pw. św. Jana Chrzciciela zostało odprawione nabożeństwo pokutne, które stało się okazją – dzięki wysłuchanemu Słowu Bożemu – do pogłębionego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Po godzinie wyruszyła procesja różańcowa do Sanktuarium. Otwarto i poświęcono gabinet rehabilitacji dla dzieci. W południe Mszę św. odprawił bp M.B. Kryszyłowicz. Podczas posiłku wolontariusze mogli ze sobą porozmawiać i wymienić doświadczenia. Niektórzy z nich, chociaż pochodzą z różnych parafii diecezji, spotykają się podczas akcji „Caritasu”. Jest tak w przypadku letnich kolonii. O godz. 15.00 wszyscy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymkę zakończyło uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny i błogosławieństwo. „Caritas”, który w 1990 r. ponownie stał się instytucją kościelną stanął przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Upadek przemysłu ciężkiego, likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych przyczyniły się do zubożenia wielu rodzin. Przemiany, jakie się dokonały wymagają nie tylko pomocy materialnej, ale i duchowej. Stąd przed każdym wolontariuszem stoi obowiązek nie tylko poświęcenia swojego czasu w organizowanych akcjach charytatywnych, ale gotowość do duchowego umocnienia bliźnich, którzy znajdują się w kryzysach.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

21.10.2012 r. – W Szczecinie w parafii pw. św. Jana Ewangelisty odbyło się skupienie dla Współpracowników Misyjnych Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), którego mottem były słowa św. Arnolda Janssena „Kto nie daje Boga, daje zawsze za mało”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 od odmówienia Różańca misyjnego. Następnie słowo do zgromadzonych wygłosił dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie o. Wiesław Dudar. Następnym punktem programu była projekcja filmu „Słowo rodzące owoce”, w którym został przedstawiony trud misjonarzy pracujących w Papui Nowej Gwinei. W południe została odprawiona Msza św. w intencji misji i przyjaciół dzieła misyjnego. Skupienia są nie tylko okazją do modlitwy za misje i poznawania życia misjonarzy, ale i sposobnością do materialnego wsparcia ich posługi. Współpracownicy misyjni od lat uczestniczą w zbiórkach w ramach organizowanych akcji „Każdy znaczek wspiera misje”, „Kule nadziei”, „Komórka na misje”. Wierni ofiarowali także kule ortopedyczne, środki czystości i higieny osobistej, które zostaną przekazane do szpitala św. Łukasza w Kifangondo (Angola). Skupienie zakończyło się o godz. 15.00 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań misyjnych. Spotkania w parafii św. Jana Ewangelisty odbywają się raz w roku i przygotowują wiernych do przeżycia Światowego Dnia Misyjnego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)


22.10.2012 r. – dzień ten od dwóch lat ma szczególne znaczenie. To właśnie ten dzień z woli Benedykta XVI po beatyfikacji Jana Pawła II w dniu 1 maja 2012 roku został wyznaczony na liturgiczne wspomnienie Papieża – Polaka. Wiąże się to z pamiętnym dniem inauguracji w 1978 roku pontyfikatu Jana Pawła II i wygłoszonego wówczas głębokiego orędzia, które stało się drogowskazem Jego posługi. Tegoroczne wspomnienie bł. Jana Pawła II przypadło również w dniu zakończenia Nowenny o Odnowę Wiary, która na początku Roku Wiary więzią modlitewną oplotła cała archidiecezję.
W dniach od 13 do 21 października we wszystkich parafiach Archidiecezji odbyły się modlitwy stanowiące „Nowennę o Odwagę Wiary”, jako modlitewne wprowadzenie wiernych w Rok Wiary ze szczególnym podkreśleniem modlitwy wstawienniczej w intencji przebłagania za grzechy niewiary oraz ich skutki duchowe i społeczne na naszej ziemi, a także w intencji błagalnej o odwagę wiary naszego pokolenia. W trakcie trwania „Nowenny o Odwagę Wiary” w 9. kościołach „stacyjnych” Szczecina trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczynająca się każdego dnia o godz. 15.00. Modlitwy, treści homilii, rozważań różańcowych, adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Maryjnego nawiązywały do Dekalogu oraz homilii bł. Jana Pawła II z IV pielgrzymki do Polski w 1991 r.: I przykazanie w Sanktuarium M. B. Fatimskiej, II przykazanie w parafii pw. św. St. Kostki, III przykazanie w parafii pw. św. Dominika, IV przykazanie w parafii pw. św. A. Boboli, V przykazanie w parafii pw. M. B. Jasnogorskiej, VI przykazanie w parafii pw. Św. Krzyża, VII przykazanie w parafii pw. św. Jana Chrzciciela, VIII przykazanie w parafii pw. Św. Rodziny, IX i X przykazanie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast przykazanie Miłości Boga i bliźniego, jako podsumowanie „Nowenny o Odwagę Wiary” rozważane było 22 października w Bazylice Archikatedralnej, gdzie uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną sprawował ks. abp Andrzej Dzięga z udziałem biskupów pomocniczych oraz miłego gościa z Łomży ks. bp. Seniora Stanisława Stefanka a także Księży Dziekanów oraz delegacji parafialnych rad duszpasterskich, które w końcowej części liturgii odebrały dla wszystkich parafii dziekańskich specjalne wydania dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Szczególnie wzruszające chwile przeżyli wszyscy zgromadzeni podczas homilii, którą wygłosił ks. bp St. Stefanek. Nawiązał w niej do obchodzonych jubileuszy istnienia archidiecezji oraz metropolii jak również pobytu Jana Pawła II w Szczecinie. Kaznodzieja podzielił się osobistymi wspomnieniami i refleksjami z wydarzeń, które n trwałe weszły do historii naszego kościoła partykularnego. Zwrócił także uwagę na znaczenie rozpoczętego Roku Wiary w kontekście formacji małżeństw i rodzin, którym ks. biskup poświecił wiele lat swojej pasterskiej posługi.
Uroczystość w dzień liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II miała także jeszcze jeden ważny akcent. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z rektorem prof. dr hab. n. med. Andrzejem Ciechanowiczem. Przed końcowym błogosławieństwem odczytano laudację o prof. Sewerynie Wiechowskim. Następnie w dowód ogromnych zasług dla szczecińskiej medycyny oraz wzorowej postawy chrześcijańskiej ks. abp. udekorował czcigodnego profesora Wielkim Krzyżem Św. Ottona, najwyższym odznaczeniem wręczanym osobom zasłużonym dla kościoła szczecińsko – kamieńskiego.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)


26.10.2012 r. - odbyło się kolejne nocne czuwanie młodzieży w Domu Macierzystym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Czuwanie nawiązywało do niedawno rozpoczętego Roku Wiary. Młodzież pogłębiała swoją wiarę. Na czuwanie przyjechała młodzież ze Szczecina wraz z opiekunem ks. Maciejem Piotrowskim, z Barlinka z opiekunem ks. Tomaszem Romantowskim, ze Szczecina-Warszewa z opiekunem ks. Pawłem Kasprzykiem, z Polic z opiekunem ks. Łukaszem Śniadym, z Myśliborza z opiekunem ks. Michałem Barańskim, z Nowogardu z opiekunem ks. Robertem Dąbrowskim, z Gryfic z opiekunem ks. Pawłem Wiśniewskim oraz indywidualnie z różnych miejscowości naszej archidiecezji.
Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i odmówieniem w miesiącu szczególnej modlitwy różańcowej dziesiątki różańca świętego. Następnie s. Jakuba ZSJM wprowadziła wszystkich w tematykę dotyczącą wiary. Księża pobłogosławili na owocną noc skupienia. Następnie wszyscy udali się do auli, aby tam poznać się i zintegrować wśród różnych zabaw. Potem księża podzielili się świadectwem swej wiary i odpowiedzieli na pytanie: dlaczego wierzą? S. Brygida ZSJM podsumowała te wypowiedzi i powiedziała konferencję na temat wiary. Zwieńczeniem tego etapu czuwania była praca w grupach. Młodzi mieli wykonać plakat promujący wiarę. Każda grupa prezentowała swoje wyniki pracy wspólnej.
Po przerwie na kawę i ciasto odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie którego można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Adorację prowadziła s. Magdalena ZSJM przeplatając pieśniami religijnymi. Około godziny 3.00 została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył ks. Robert Dąbrowski. W homilii ks. Paweł Wiśniewski nawiązał do rozpoczętego Roku Wiary i zachęcił wszystkich do jeszcze jednego roku pracy nad swoją wiarą. Wychodząc z kaplicy każdy mógł wziąć liść z napisanym imieniem świętego lub błogosławionego, który ma towarzyszyć do następnego czuwania. Czuwanie zakończyło się około 4.30.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

27.10.2012 r. - kolegiata NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego i jedna z najznakomitszych świątyń gotyckich w zlewisku Morza Bałtyckiego. Dumnie górujący nad miastem kościół swą historią sięga roku 1242, a pełny rozwój uzyskał w latach po 1388 roku, gdy nad jej rozbudową czuwał słynny pomorski projektant i architekt Henryk Brunsberg. Powojenne lata to trud odbudowy i przywracania do świetności tego niezwykłego miejsca. Ważną rolę w duchowej historii Kolegiaty Mariackiej odgrywa także ustanowiona 1 lipca 1995 roku Stargardzka Kapituła Kolegiacka.
Z historycznego punktu widzenia dąży się do tego, by każda kapituła miała 12 kanoników gremialnych i tyluż lub nieco więcej kanoników honorowych, których zadaniem jest przede wszystkim „sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim oraz przyczynianie się do uświetniania życia liturgicznego Kościoła, zachowania przepisów liturgicznych i gorliwego uczestnictwa w nich wiernych”. W statucie kapituł oprócz tego fundamentalnego posłannictwa wyliczyć należy także inne zadania: wcielanie w życie ducha Soboru Watykańskiego II i nauczania papieskiego, umacnianie wiary i polskości w tej części archidiecezji, budzenie świadomości dziedzictwa historycznego i roli Kościoła katolickiego na tym terenie. Kapitule zalecana jest także odpowiedzialna kontynuacja dzieła św. Ottona z Bambergu przez duszpasterstwo służące nowej ewangelizacji. Dzieło to winno być wypełniane poprzez wspólne modlitwy, uroczyste sprawowanie świąt w czasie roku liturgicznego, które związane są z kultem św. Ottona. Pragnąc uzupełnić skład Kapituły w Stargardzie, abp Andrzej Dzięga do grona kanoników gremialnych włączył dotychczasowych kanoników honorowych - ks. Jana Zapartka oraz ks. Bogdana Schmidta. Prepozytem Stargardzkiej Kapituły Kolegiackiej został mianowany ks. kan. Zygmunt Zawitkowski, który jednocześnie otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, natomiast ks. Jan Żyła został wybrany kustoszem kapituły.
Uroczysta instalacja nowych kanoników odbyła się w sobotę 27 października 2012 r. w stargardzkiej kolegiacie. Przewodniczył jej ks. abp Andrzej Dzięga w asyście dotychczasowych kanoników gremialnych. Podczas uroczystego obrzędu nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności kościołowi, co udokumentowali dotknięciem Biblii i złożeniem odpowiedniego podpisu. Następnie Ks. Arcybiskup wręczył wszystkim nowym kanonikom dystynktorium (symbol jedności z kapitułą kolegiacką) oraz biret kanonicki. Ukoronowaniem podniosłej uroczystości w Stargardzie była koncelebrowana Eucharystia odprawiona pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi razem z całą Kapitułą Kolegiacką.
Nowymi kanonikami honorowymi zostali ustanowieni:
1. Ks. Bochnak Krzysztof
2. Ks. Cichy Jan
3. Ks. Depta Jan
4. Ks. Dobrosz Jarosław
5. Ks. Dutko Roman
6. Ks. Gębicki Mirosław
7. Ks. Harasimiak Grzegorz
8. Ks. Jackowski Władysław
9. Ks. Kasprzak Tadeusz
10. Ks. Koch Zdzisław
11. Ks. Kozieł Piotr
12. Ks. Kruczyński Jan
13. Ks. Maciążek Marek
14. Ks. Marczak Henryk
15. Ks. Przybysz Bogdan
16. ks. Przybył Bogdan
17. Ks. Rostkowski Roman
18. Ks. Sofianowicz Wawrzyniec
19. Ks. Stawarz Ignacy
20. Ks. Śniegowski Jan
21. Ks. Ziemiński Czesław
22. ks. Piotr Gałas
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

27.10.2012 r. – w Arcybiskupim Seminarium Duchownym pw. Świętej Rodziny z Nazaretu odbyła się inauguracja roku formacyjnego 2012/2013. O godz. 10.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się immatrykulacja alumnów roku propedeutycznego. Centrum uroczystości i bardzo radosną chwilą była Msza św., której przewodniczył ks. abp A. Dzięga. Podczas Eucharystii sześciu kleryków z trzeciego roku przyjęło strój duchowny – sutannę. Klerycy, którzy rozpoczęli rok propedeutyczny nie są jeszcze studentami Wydziału Teologicznego. Pierwszy rok został przeznaczony na pogłębienie życia duchowego i refleksję nad odczytywanym powołaniem. Dopiero po nim klerycy podejmą studia na Wydziale. Seminarium duchowne wydało na najbliższy rok kalendarz, który przedstawia życie alumnów. Dochód ze sprzedaży kalendarzy jest przeznaczony na odnowienie kościoła seminaryjnego i powstanie sali kinowej. Wydano także płytę „Cor magis Guam porta”, na której znajdują się filmy z uroczystości XXX-lecia AWSD (24.03.2011 r.), dnia „Otwartej Bramy” (18.06.2011 r.), oraz teledysk kleryckiego zespołu muzycznego „Clerboyz”.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

31.10.2012 r. – w sali weselnej „Vivat” (Szczecin-Mierzyn) o godz. 16.00 rozpoczął się Bal Wszystkich Świętych. Dzieci przebrane były za osoby z różnych epok, które zostały wyniesione do chwały ołtarzy, oraz aniołów. Program balu był bardzo atrakcyjny. Wypełniły go tańce, konkursy z nagrodami, występ aktorów z Teatru Kubika. Po zabawie uczestnicy przeszli w strojach do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, gdzie uczestniczyli we Mszy św. Bal przybliżył uczestnikom, rodzicom i nauczycielom tajemnicę chrześcijańskiej świętości, która jest bardzo różnorodna. Przede wszystkim był jednak atrakcyjną alternatywą dla rozpowszechniających się zabaw o podłożu demonicznym, które są organizowane w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych. W przygotowanie tej chrześcijańskiej zabawy aktywnie włączyli się księża z parafii (ks. prob. Zbigniew Wyka i o. Maciej Bardziński OFM) oraz działające przy niej wspólnoty. W balu uczestniczyły dzieci nie tylko z terenu parafii, ale i z innych dzielnic miasta. Przyczyniły się do tego informacje, które systematycznie były zamieszczane na łamach „Kuriera Szczecińskiego”.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 11281
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin